Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Tenzij anders is overeengekomen en door ons schriftelijk bevestigd, gelden onderstaande voorwaarden
voor alle bestellingen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze
verkoopsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor
ons slechts bindend, indien schriftelijk door ons bevestigd of door toezending van de faktuur.

2. Leveringen en levertijden

Levering geschiedt franko thuis voor orders boven 250 EUR netto en wijze van vervoer door ons te
bepalen. Voor bestellingen van minder dan 50 EUR behoudt CEVI NV (business unit AbiWare) zich het
recht toe een bedrag van 10 EUR administratiekosten aan te rekenen. Bij spoedzendingen zijn alle
vrachtkosten, ongeacht het bedrag van de bestelling ten laste van de klant. De door ons opgegeven
levertijden zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade,
veroorzaakt door vertraging in de levering. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de
door ons geleverde goederen voor, totdat de afnemer zal hebben voldaan, al wat hij verschuldigd is.
Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, worden afzonderlijk gefactureerd en zijn afzonderlijk betaalbaar.

3. Prijzen

Prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, offerten of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend
en kunnen zonder voorafgaandelijke kennisgeving door ons gewijzigd worden. De genoteerde prijzen
zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Betalingen

Alle produkten worden betaald bij levering, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
CEVI NV (business unit AbiWare) behoudt zich het recht voor om, naar eigen keuze, gehele of
gedeeltelijke voorafbetaling te eisen van de prijs. Bij gebrek van betaling op de vervaldag zal de schuld
van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 50 EUR als
forfaitaire schadevergoeding. Daarenboven zul­len van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en tot
volledige beta­ling, verwijlintresten verschuldigd zijn van 10% per jaar.

5. Waarborgen

Alle produkten geleverd met een waarborgkaart zijn gewaarborgd binnen de grenzen vermeld op de
waarborgkaart. De waarborg geleverd door CEVI NV (business unit AbiWare) is de waarborg geleverd
door de fabrikant of invoerder. Bij herstellingen onder waarborg zijn de verplaatsingskosten niet
inbegrepen. Alle software-produkten worden aan de koper in licentie gegeven in de staat waarin zij zich
bevinden en CEVI NV (business unit AbiWare) waarborgt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend hun
kwaliteit, hun prestaties of hun vermogen om te voldoen aan enige bijzondere toepassing.

6. Aansprakelijkheid

CEVI NV (business unit AbiWare) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de produkten, ondermeer de schade die zou
kunnen veroorzaakt worden door een materiaaldefekt of een fabricagefout van het materiaal of haar
samenstelling of door het onvermogen om te voldoen aan een bepaalde toepassing. CEVI NV
(business unit AbiWare) zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een
onrechtstreekse schade, zoals inkomensderving, verlies van kliënteel of van gegevens. In geen geval
kan de aansprakelijkheid van CEVI NV (business unit AbiWare)  t.o.v. de koper of van derden in het
kader van dit kontrakt een hoger bedrag belopen dan de prijs die de koper voor het produkt dat hem
in uitvoering van dit kontrakt werd geleverd, betaald heeft.

7. Software

De software-produkten die aan de koper geleverd worden, worden uitsluitend in licentie gegeven voor
het niet-exclusieve gebruik. Deze software-produkten worden niet verkocht. Zij blijven uitsluitend
eigendom van CEVI NV (business unit AbiWare) of van de ontwikkelaar van de software. Zij kunnen
door de koper slechts gebruikt worden overeenkomstig de richtlijnen die hem door
CEVI NV (business unit AbiWare) werden verstrekt, meer bepaald via dokumentatie of de
gebruikslicentie die samen met dit produkt geleverd worden.  De software-produkten kunnen niet
aan derden overgemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
CEVI NV (business unit AbiWare). De software-produkten, evenals de dokumentatie en handleidingen
die erbij horen, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk gereproduceerd, gekopieerd, vertaald in een
andere taal, aangepast, gewijzigd of samengevat worden door de koper, noch medegedeeld worden
aan derden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van CEVI NV (business unit AbiWare).

8. Klachten

Klachten over onjuiste uitvoering van bestellingen, alsmede met betrekking tot de kwaliteit e.d. moeten
binnen de 8 dagen na levering schriftelijk plaatsvinden. Een klacht kan door de koper niet ingeroepen
worden om de betaling van een faktuur uit te stellen of te weigeren.

9. Rechtsbevoegdheid

Ingeval van geschil of betwisting om een willekeurige reden, onafhankelijk van de plaats van
bestemming van het betrokken materiaal of de installatie waarvoor het bedoeld is, zijn alleen de
Rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waarin de zetel van Cevi NV gevestigd is